Podporujeme

Výzvy, iniciatívy, platformy, inštitúcie, nezávislé organizácie a iné kultúrne subjekty, ktorým sme vyjadrili a vyjadrujeme podporu.

Otvorený list od komunity kreatívcov - Stroj

Rozmanitá komunita kreatívcov - jednotlivcov a organizácií z rôznych odvetví, pôsobiacich v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach, ktorý slúži ako zázemie pre ich tvorivú a pracovnú činnosť. Koncentrácia a význam týchto aktivít vytvára z tohto sugestívneho miesta dôležité kreatívne centrum na mape regiónu.

Vážený pán Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja,
vážení poslanci Košického samosprávneho kraja,
Správa majetku Košického samosprávneho kraja,

sme občianske združenie STROJ (www.kcstroj.sk), ktoré zastupuje viac ako 30 kreatívnych subjektov a jednotlivcov sídliacich v priestoroch areálu na Strojárenskej 3 v Košiciach. Našimi aktivitami zviditeľňujeme a prepájame kreatívcov a umelcov v rámci nášho mesta a regiónu.

Predstavitelia Košického samosprávneho kraja (KSK) už dlhodobo deklarujú záujem o vybudovanie kreatívneho centra, ktoré by malo primárne slúžiť na podporu existujúcich kreatívnych odvetví i rozvoj mladých talentov. (Koncepcia rozvoja kultúry v KSK 2020-2025 (2030): http://bit.ly/koncepciaKSK)

Podmienky, ktoré KSK od roku 2012 vytvoril, dali priestor pre vznik komunity, ktorá dlhodobo prispieva k rozvoju kultúry, turizmu a kreatívneho priemyslu v meste a kraji. Mnohí z nájomcov na Strojárenskej 3 reprezentujú Košice a región svojou tvorbou a pedagogickou činnosťou nielen v krajských inštitúciách – školách, muzeách a galériách, ale aj za jeho hranicami a v zahraničí.

V poslednom čase vnímame s narastajúcimi obavami, že priestory, pôvodne určené pre kreatívne odvetvia, sú zo strany KSK prenajímané na administratívne a kancelárske účely (k dnešnému dňu viac ako 300 m2), ktoré nesúvisia s kreatívnym priemyslom a umením. Máme na mysli rozsiahle priestory s vysokými stropmi, ideálne pre ateliéry a kreatívnu tvorbu, ktorých je v Košiciach nedostatok.

KSK sa nedávno zapojil do grantovej výzvy na realizáciu dlho pripravovaného Krajského kreatívneho centra (KKC). Pri tvorbe tohto projektu sme sa ako STROJ o. z. aktívne zapojili do procesu pripomienkovania, súčasne s ďalšími jednotlivcami a subjektmi pôsobiacimi na Strojárenskej 3.

Počas prípravy projektu KKC bolo zo strany KSK deklarované, že je ich prioritou zachovať existujúcu komunitu, ktorá pôsobí v areáli. Posledné kroky KSK preto vnímame veľmi rozporuplne. Vzhľadom na naše obavy o budúcnosť areálu sme Vás viackrát oslovili aj oficiálne so žiadosťou o stretnutie, no doposiaľ sme z Vašej strany nedostali žiadnu odpoveď. Zároveň sme na momentálnu situáciu upozornili všetkých poslancov KSK pred rokovaním zastupiteľstva o predmetných nájmoch.

Kreatívna komunita v Košiciach rastie a bude mať stále výraznejší vplyv na kultúru, zamestnanosť a ekonomiku mesta a kraja. Už dnes reflektujeme v našom okolí množstvo talentovaných, tvorivých ľudí, profesionálov vo svojich odvetviach, so skúsenosťami zo zahraničia, ktorí sú pre rozvoj mesta a kraja veľmi potrební. Rozhodnutie KSK, ktorým ukrajuje z priestorov pre kreatívnu prácu na Strojárenskej 3, nedáva dobrý signál pre týchto ľudí, kultúrnu a umeleckú obec, ale aj pre širokú verejnosť.

S úctou členovia STROJ o. z.,
členovia nezávislej platformy STROJ  
Otvorený list: http://www.kcstroj.sk/otvoreny-list-ksk.html

Výzva za zachovanie pešej zóny medzi SND a Nábrežím M. R. Štefánika

So znepokojením vnímame rozhodnutie vedenia hlavného mesta SR Bratislava vybudovať električkovú trať v pešej zóne pred Slovenským národným divadlom – v priestore Pribinovej ulice, priečne cez námestie pred SND a centrom Eurovea. Rovnako znepokojene vnímame, že Magistrát hlavného mesta SR Bratislava rozhoduje v tomto prípade v rozpore s vlastným Územným plánom mesta a Zóny. Námestie pred SND je verejným priestorom na území hlavného mesta s významnými kultúrnymi, urbanistickými a architektonickými hodnotami. Novovybudovaná pešia zóna na námestí, oslobodená od všetkých foriem obslužnej dopravy je miestom spoločenských kontaktov, vytvára možnosti pre nerušený peší pohyb a realizáciu rôznych open air podujatí. V súčasnosti neplní svoju funkciu úplne, keďže ešte nie je dokončená druhá a tretia časť komplexu Eurovea. Nie je dobudovaný plánovaný zelený bulvár spájajúci centrum Starého Mesta, námestie pred SND, Euroveu II a v budúcnosti Zimný prístav, tak ako to Magistrát schválil ešte v roku 2003 Urbanistickou štúdiou Zóna Pribinova. 

Zavedenie mestskej hromadnej dopravy cez námestie pred SND by potenciál a jedinečnosť tejto pešej zóny významne narušilo. Jeho horná časť pod terasou a vstupom do SND by sa stala rušivým dopravným koridorom so všetkými dôsledkami, ktoré pravidelná mestská hromadná doprava so sebou prináša. Pôvodná plocha námestia by sa tak rozdelila na dve časti, rovno pred vstupom do divadla by vznikla trvalá dopravná bariéra. Vybudovaním električkovej trate by v tejto voľnej pešej zóne pribudlo koľajisko, trakčné vedenie so stĺpmi, čo by významne poškodilo estetické hodnoty priestranstva a fasády SND. Hluk a vibrácie električiek by sa šírili okolím, pohyb električiek priamo v pešej zóne by negatívne ovplyvňoval bezpečnosť a oddychovú, pobytovú kvalitu námestia.

 Vybudovanie električkovej trate považujeme za degradáciu a znásilnenie verejného priestoru pred Slovenským národným divadlom, prepojeného symbolicky s riekou, na ktorej naše hlavné mesto leží – tento verejný priestor má vo väzbe na monument M. R. Štefánika celoštátny význam. Ide o rozhodnutie, ktoré zásadne a negatívne poznačí rozvoj mesta a máme za to, že pri ňom treba zohľadňovať nielen cenu výstavby, či výlučne dopravné atribúty, ale aj kultúrne, spoločenské, architektonické a urbanistické hodnoty, ako aj celkový potenciál tohto významného verejného priestoru, berúc na zreteľ ďalší rozvoj územia. 

Technokratické dáta nemôžu byť určujúcim faktorom tam, kde bol na základe zadefinovaného architektonického zámeru vybudovaný unikátny spoločenský priestor pešej zóny, medzi budovou národnou umeleckou inštitúciou SND a priľahlým námestím. Nie je možné, aby občania Slovenska prišli pre takýto hrubý zásah vedenia mesta o existujúci verejný priestor slobodného pohybu, ktorý bol súčasťou dlhoročných príprav, projektovania a výstavby nového centra kultúry a voľnočasových aktivít, aké nemá Bratislava pre nekultúrne a necitlivé zásahy bývalých vedení mesta nazvyš.

 Žiadame Vás o také riešenie, ktoré by vylúčilo plánovanú električkovú trať medzi SND a priľahlým námestím pred budovami Eurovea a ponechalo tento jedinečný verejný priestor iba pre chodcov, a tým zachovalo a ďalej rozvíjalo hodnoty, ktoré tento vzácny priestor pre naše mesto priniesol. 

Žiadame Vás, aby ste vylúčili plánovanú električkovú trať medzi SND a priľahlým námestím a pre výstavbu tratí hromadnej dopravy využili ďalšie možnosti v teritóriu zóny Pribinova – Landererova – Mlynské nivy tak, aby nedošlo k strate pešej zóny, ktorá bola vybudovaná so zámerom slobodného pohybu chodcov v existujúcom kultúrno-spoločenskom priestore. 

Podporovatelia Výzvy za zachovanie pešej zóny medzi SND a Nábrežím M. R. Štefánika: Ján Bahna, architekt; Peter Bauer, architekt; Ján Budaj, politik; Dana Čahojová, komunálna politička, iniciatíva Naša Bratislava; Pavol Demeš, analytik a aktivista; Patrik Guldan, historik; Juraj Hrabko, publicista; Martin Huba, herec; Mikuláš Huba, ekológ; Jarmila Husenicová, architektka; Pavol Imrich, odborník na autorské právo; Sabina Jankovičová, historička umenia; Dušan Jamrich, herec; Braňo Kaliský, architekt; Milan Kňažko, herec; Ingrid Konrad, architektka; Ladislav Kováč, vedec; Stanislav Krajči, výtvarník, platforma Stojíme pri kultúre; Ondrej Kramár, architekt; Alexandra Kusá, historička umenia a architektúry; Martin Leginus, dirigent; Jakub Lipták, aktivista, iniciatíva Ľudská mierka; Jozef Lupták, hudobník; Peter Mikuláš, koncertný umelec; Roman Polák, režisér; Anton Popovič, hudobník, aktivista; Adrian Rajter, muzikológ; Rudo Sikora, výtvarník; Ronald Šebesta, hudobník; Ľuboš Šrámek, hudobník; Juraj Štern, pedagóg, rektor Paneurópskej vysokej školy; Ľubica Trubíniová, enviromentálna aktivistka; Nina Vidovencová, teoretička umenia, platforma Stojíme pri kultúre; Peter Žalman, architekt;

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

dovoľte, aby sme Vám touto formou vyjadrili stanovisko o.z. Pour Art k pripravovanému zámeru mesta Stupava uzatvoriť nové nájomné zmluvy na priestory Komorného divadla v stupavskom Kultúrnom dome. 

Občianske združenie Pour Art sa začiatkom roka 2009, v rámci verejne prezentovanej Výzvy na podporu kultúry v Stupave, snažilo získať do prenájmu priestory bývalej kaviarne Delta na poschodí Kultúrneho domu. Našim zámerom bolo v týchto priestoroch vybudovať a prevádzkovať mestské voľnočasové centrum s rôznorodými kultúrnymi aktivitami. S týmto návrhom však nesúhlasili vtedajší poslanci, ktorí nenašli spoločnú vôľu podporiť tento projekt, ani nevyhnutnú revitalizáciu nevyužívaných priestorov bývalej kaviarne. Vďaka našej vytrvalosti sa nakoniec podarilo uzavrieť nájomnú zmluvu a následne sa vďaka finančnej podpore Ministerstva financií SR, Úradu vlády SR, BSK, občianskeho združenia Pour Art a mesta Stupava, podarilo za tri roky v bývalej kaviarni vybudovať multifunkčnú divadelnú sálu. Pripomíname, že mesto Stupava sa finančne na revitalizácii priestorov a vybudovaní divadelnej sály z celkových nákladov 47 030 eur podieľalo iba necelými 3%. V roku 2011 sme súhlasili so sponzorskou ponukou podnikateľa Mgr. Martina Seppa, ktorý prejavil záujem zafinancovať technologické vybavenie na prevádzku digitálneho kina v Komornom divadle. Po vzájomnej dohode kompletnú prevádzku kina zabezpečovalo občianske združenie Pour Art.
Otvorený list: http://pourart.pourart.sk/otvoreny-list-predstavitelom-mesta-stupava/

Klimatický štrajk

Náš domov – planéta Zem – horí. Žiadame politikov, aby konali. Aj vy môžete niečo urobiť. Zorganizujte sa vo svojom okolí a podporte klimatický štrajk.

Klimatická kríza je tu. Naša planéta sa stále viac otepľuje a napriek tomu emisie skleníkových plynov naďalej narastajú. Musíme urobiť množstvo krokov k tomu, aby sme urdžali nárast globálnej teploty pod 1,5 °C a máme stále menej času. Ak chceme na tejto planéte prežiť a zastaviť ničenie jej biodiverzity, musíme konať. Na to, aby sme to dokázali, potrebujeme spoločné úsilie nás všetkých. Musíme urobiť systémové kroky a ako jednotlivci ich prijať a zmeniť svôj spôsob života. To ale nedokážeme bez politikov. A tí zatiaľ nepočúvajú.

Tento september milióny z nás odídu zo školy, práce či domu a pridajú sa k štrajkujúcim študentom a študentkám, aby sme žiadali klimatickú spravodlivosť a urýchlené kroky k prechodu na bezuhlíkovú ekonomiku. www.klimatickystrajk.sk