GDPR

Zásady ochrany osobných údajov a dôverných informácií pri prieskume

Prevádzkovateľom je občianske združenie  Stojíme pri kultúre (ďalej len “Združenie”), so sídlom Björnsonova 3039/5, 81105 Bratislava, IČO: 52494071, ktoré je zapísané v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-56847.

Prieskumom sa rozumie prieskum dopadu koronavírusu uskutočňovaný Združením prostredníctvom dotazníka zverejneného na webovom sídle: https://stojimeprikulture.sk/prieskum/

Združenie si vás dovoľuje informovať o spracúvaní osobných údajov, ktoré vykonáva pri prieskume, ako aj o nakladaní s inými vami v rámci prieskumu poskytnutými údajmi, ktoré môžu mať povahu dôverných informácií.

Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: stojimeprikulture@stojimeprikulture.sk. Na vaše žiadosti odpovieme bezodkladne, zvyčajne do 5 pracovných dní. Na vaše iné otázky zodpovieme tiež bezodkladne, najneskôr však do 8 dní.

Zodpovednú osobu sme neustanovili, pričom túto povinnosť zo zákona ani nemáme.

A. Spracúvanie osobných údajov na účely zbierania, spracovania, vyhodnotenia a zverejnenia dát z dotazníka prieskumu a na následnú komunikáciu s účastníkmi prieskumu o aktivitách Združenia v danej oblasti

1.Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Združenie spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa na účel komunikácie s účastníkmi prieskumu súvisiacej s prieskumom, predovšetkým o záveroch prieskumu, publikovaní dát prieskumu, mediálnych výstupoch a záveroch rokovaní s orgánmi verejnej moci.

Združenie spracúva aj ďalšie účastníkom prieskumu poskytnuté informácie, vrátane údajov hospodárskej povahy, ktoré môžu mať tak povahu osobného údaja, ako aj povahu dôvernej informácie. Hospodárske údaje a súvisiace údaje združenie spracúva na účely identifikácie, kvantifikácie a kvalifikácie rozsahu škôd spôsobených pandémiou nového koronavírusu, resp. na štatistické účely, s cieľom poskytnúť ich ako pseudonymizované a/alebo agregované príslušným orgánom verejnej moci, a pokiaľ budú mať výpovednú hodnotu aj médiám, avšak vždy iba tak, aby nebolo možné údaje priradiť ku konkrétnemu subjektu.

Združenie spracúva uvedené údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Pri používaní osobných údajov na účel informovania si Združenie bude počínať tak, aby bolo informovanie týchto osôb primerané, nezahlcujúce a v každom e-maily dotknutej osobe ponúkne možnosť zasielanie informácií zrušiť (OPT OUT). Zasielanie informačných e-mailov nebude trvať dlhšie ako po dobu dvoch rokov od posledného iniciatívneho úkonu dotknutej osoby voči Združeniu.

Ak by Združenie takto osobné údaje nespracúvala, nemohla by efektívne udržiavať spojenie s osobami, ktoré samy aktívne (vyplnením dotazníka) prejavili záujem, a preto je Združenie presvedčené, že informovanie o prieskume v primeranom množstve nebudú tieto osoby pociťovať ako obťažujúce alebo ako zásah do ich práv a oprávnených záujmov.

2. Subjekty spracovávajúce osobné údaje

Osobné údaje o dotknutých osobách budú spracúvať len členovia Združenia.

Údaje, ktoré majú povahu dôverných informácií, budú pseudonymizovať a agregovať len členovia Združenia.

Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj iným subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, daňovému úradu, a pod. ) ako aj iným príjemcom, a to za podmienok uvedených v Nariadení GDPR, resp. zákone č. 18/2018 Z. z.

Pseudonymizované a/alebo agregované údaje budú poskytnuté Ministerstvu kultúry SR a iným orgánom verejnej moci, ktoré o ne prejavia záujem, a to na splnenie účelu, na ktorý sú zbierané.

Agregované pseudonymizované údaje budú poskytnuté aj médiám na účely informovania o prieskume a škodách spôsobených v súvislosti s protipandemickými opatreniami.

3. Doba spracúvania osobných údajov

Združenie spracúva osobné údaje najdlhšie po dobu dvoch rokov alebo menej, ak dotknutá osoba požiada o zrušenie odberu informácií (OPT OUT) skôr. To sa nevzťahuje na zverejnené agregované údaje či anonymizované údaje, z ktorých nie je možné určiť dotknutú osobu.

4. Prenos do tretích krajín

Osobné údaje, ktoré Združenie spracúva, môžu byť v rámci ich spracúvania prenášané do tretej krajiny zaručujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov – Spojené štáty americké, a to spoločnostiam certifikovaným v režime Privacy Shield, na základe článku 45 ods. 3 GDPR a na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, odkaz na ktoré ďalej uvádzame:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN.

5. Vekové obmedzenie dotknutých osôb
Združenie spracúva jedine osobné údaje osôb, ktoré dovŕšili šestnásť rokov veku. Osoby mladšie ako šestnásť rokov nesmú Združeniu posielať nijaké údaje a Združenie nebude údaje takýchto osôb spracúvať. V prípade, ak sa Združenie dozvie, že sa do jej sféry kontroly dostali osobné údaje osoby mladšej ako šestnásť rokov, bez zbytočného odkladu takéto osobné údaje zmaže.

6. Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo, aby Združenie bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

7. Právo na výmaz

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u Združenia bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Združenie je povinné bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje iný právny základ na spracúvanie;
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva Slovenskej republiky;
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

8. Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na to, aby Združenie obmedzilo spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Združeniu overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) Združenie už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Združenia prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

9. Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytlo Združenie, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Združenie bránilo, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

10. Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov Združenia. Združenie nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

11. Automatizované spracúvanie a profilovanie

Združenie nevykonáva automatizované spracúvanie ani profilovanie osobných údajov.

12. Právo na prístup k údajom

Dotknutá osoba má právo získať od Združenia potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely spracúvania;
b) kategórie dotknutých osobných údajov;
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
d) predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie;
e) existencia práva požadovať od Združenia opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
h) existencia automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu;
i) ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu;
j) kópia osobných údajov, ktoré sa spracúvajú; za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Združenie účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

13.Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade, ak dotknutá osoba nadobudne podozrenie, že Združenie pri spracúvaní osobných údajov porušuje povinnosti v zmysle zákonnej úpravy, môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, ktorý môže tiež kontaktovať telefonicky na tel. čísle: 02 / 3231 3214, alebo e-mailom na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk.

B. Spracúvanie hospodárskych informácií na účely zbierania, spracovania, vyhodnotenia a zverejnenia dát z dotazníka prieskumu. 

14. Ochrana dôverných informácií

Na informácie poskytnuté účastníkom prieskumu, vrátane údajov hospodárskej povahy, ktoré majú povahu dôvernej informácie, osobitne ekonomické informácie o podnikateľoch či iných súťažiteľoch, sa primerane vzťahujú opatrenia časti A týchto zásad, ktoré sú zlučiteľné s ochranou dôverných informácií, s výnimkou bodu 13.

Združenie dodržiava ochranu dôverných informácií predovšetkým ich pseudonymizáciou a agregovaním, pokiaľ sa pseudonymizácia javí ako nedostatočná. 

15. Účel posyktnutých dôverných informácií a súhlas so zverejnením

Hospodárske údaje a súvisiace údaje podnikateľov či iných súťažiteľov, ktoré Združeniu poskytujú, Združenie spracúva na účely identifikácie, kvantifikácie a kvalifikácie rozsahu škôd spôsobených pandémiou nového koronavírusu, resp. na štatistické účely, s cieľom poskytnúť ich ako pseudonymizované a/alebo agregované príslušným orgánom verejnej moci, a pokiaľ budú mať výpovednú hodnotu aj médiám, avšak vždy iba tak, aby nebolo možné údaje priradiť ku konkrétnemu subjektu.

16. Oprávnenosť poskytnutia a vylúčenie zodpovednosti

Poskytnúť Združeniu dôvernú informáciu môže len osoba na to oprávnená súťažiteľom/podnikateľom, čo táto osoba potvrdzuje vyhlásením v dotazníku, ktorý je tiež súhlasom na ich spracovanie.

Za poskytnutie dôvernej informácie Združeniu účastníkom prieskumu, ktorý na to nebol oprávnený, nesie výlučne tento účastník.

V zmysle daného vyhlásenia (udeleného súhlasu) je Združenie oprávnené spracovať aj tieto informácie na účely uvedené v týchto zásadách.

Pokiaľ sa ukáže, že dôvernú informáciu poskytla Združeniu neoprávnená osoba, Združenie je pripravené takúto informáciu zmazať a pokiaľ už nebola agregovaná, ďalej ju nepoužívať.

V Bratislave 16.03.2020

Voľby 2020 – Programová časť Kultúra vo volebnom programe politických strán

Do orientačného súhrnu sme zaradili kandidujúce subjekty so zverejneným volebným programom, ktoré v niektorom z legálne zverejnených februárových prieskumov agentúry AKO alebo agentúry FOCUS dosiahli preferencie aspoň 3 %. Tieto kandidujúce subjekty sú zoradené podľa abecedy (v rámci tematického prehľadu). Pri prehľade návrhov, ktorý nemôže byť vyčerpávajúci, sme sa zamerali špecificky na kapitolu volebných programov o kultúre. Politické strany Kotlebovci – ĽSNS, Smer – SD a Vlasť však programovú časť Kultúra vo svojom volebnom programe na rok 2020 vôbec nemajú.

Jednotlivé návrhy kandidujúcich subjektov sme rozčlenili podľa tém do samostatných kapitol s ohľadom na pôsobnosť rezortu kultúry a následne kvôli prehľadnosti do podkapitol (prípadne aj rubrík). Takto rozčlenené návrhy strán sú vo vnútri podkapitol (a rubrík) zoradené abecedne, nie podľa dôležitosti. Z dôvodu lepšej prehľadnosti v témach sme niektoré z návrhov kandidujúcich strán zaradili do viacerých kapitol alebo podkapitol, ak sme to považovali za vhodné z hľadiska orientácie sa v texte.

Mnohé kandidujúce subjekty navyše popri samostatnej kapitole kultúra uvádzajú svoje návrhy v oblasti kultúry aj v ďalších kapitolách svojho volebného programu (napríklad vzdelávanie, zahraničné vzťahy, menšinová politika, sociálna politika atď). Preto tam, kde to bolo s ohľadom na širšie portfólio rezortu kultúry (napríklad kultúra národnostných menšín, kultúra znevýhodnených skupín, umelecké školstvo, prezentácia kultúry v zahraničí, vzťah štátu k cirkvám a pod.) vhodné, sme doplnili prehľad aj o tieto návrhy.

Pokiaľ Vás niektorý z kandidujúcich subjektov svojím tu uvedeným návrhom pre rezort kultúry presvedčil, prosím, konfrontujte ho aj s ďalšími návrhmi v jeho volebnom programe, na ktorého kompletné znenie nájdete linku nižšie.

O tom, ako sa bude spravovať rezort kultúry v nasledujúcom období môžete rozhodnúť vo voľbách už túto sobotu 29. februára 2020, preto – prosím – poďme voliť.

Tu a teraz
Stojíme pri kultúre

Tu a teraz

Slovensko Vás potrebuje, tu a teraz. Poďte 29.2. voliť.

Platforma Stojíme pri kultúre sa pridáva k ďalším iniciatívam Tu & teraz!

 
MANIFEST

Slovensko stojí pred kľúčovými voľbami. Uvedomujeme si, že len hlasy znejúce z námestí na skutočnú a hlbokú zmenu, akú Slovensko potrebuje, nestačia. Chceme spraviť všetko, čo je v našich silách a možnostiach, aby po voľbách mohla vzniknúť nová, dôveryhodná vláda. Preto sa spájame – iniciatívy, organizácie a firmy – pretože nám záleží na tom, ako nasledujúce voľby dopadnú.

Pred takmer dvomi rokmi otriasla Slovenskom vražda novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Rozklad štátu sme tušili, ale po vražde sa jeho miera ukázala v jasnom svetle. Šok a smútok spojili státisíce ľudí, aby z námestí po celom Slovensku a v zahraničí jasne odkázali, že stačilo, a žiadali ráznu zmenu.

S nádejou vnímame, že dochádza k pozitívnym zmenám. Vražda bola vyšetrená rýchlo a pozorne sledujeme súdny proces, vedúci k spravodlivému odsúdeniu všetkých páchateľov. Začala sa pomalá, ale dôležitá očista v súdnictve a na prokuratúre. Požiadavka novej, dôveryhodnej vlády získava s blížiacimi sa voľbami na dôležitosti.

V posledných mesiacoch sa však nálada v našej krajine zmenila. Vnímame nedôveru ľudí v štát, ku ktorej prispievajú aj zverejňované správy o prepojení členov vlády a štátnych inštitúcií na ľudí obžalovaných z vraždy Jána a Martiny. Vnímame radikalizáciu časti spoločnosti, ktorá sa utieka k stranám ponúkajúcim radikálne, ale nefunkčné riešenia. Mnohí ľudia sa cítia ohrození, žijú v obavách, pociťujú hnev. Je to dôsledok zanedbania základných štátnych povinností ľuďmi, ktorým sme dali dôveru vo voľbách, je to dôsledok zneužívania štátu pre osobný prospech.

Z pozície občianskych iniciatív, organizácii a firiem nemôžeme sľubovať politickú zmenu, môžeme však prispieť k zmene spoločenskej klímy a spôsobu, ako sa o problémoch Slovenska – a ich riešeniach – hovorí. Preto sa spájame s odborníkmi a aktivistami z oblastí, ktoré sa týkajú nás všetkých: školstvo, zdravotníctvo, veda, kultúra, životné prostredie, boj s korupciou, spravodlivosť, a ďalšie. Vážnosť týchto tém a problémov je taká, že si vo voľbách potrebujeme vyberať strany, ktoré neopakujú plané a populistické sľuby, ale ponúkajú poctivé riešenia a svoje rozhodnutia opierajú o názory odborníkov.

Chceme vytvoriť priestor na dialóg o témach, ktoré nás rozdeľujú a hľadať riešenia u takých strán, ktoré riešia rozdiely dialógom a s rešpektom, nie hrubosťou a vyvolávaním strachu a konfliktov. Tých, čo si uvedomujú, že problémom nie je demokracia, ale jej zneužívanie. Tých, ktorí budú Slovensko spravovať s ohľadom na potreby všetkých ľudí v celej krajine. Veríme, že sa to dá a že k tomu môžeme prispieť my všetci. Spoločne to zvládneme. 

Demokracia stojí na dialógu a spolupráci. Veríme, že väčšina ľudí v našej krajine sa chce postaviť proti násiliu, hrubosti, nenávisti, strachu a nedôvere láskou a ohľaduplnosťou.
Chceme žiť v tejto krajine pokojne.
Chceme slušné Slovensko.
 Tu a teraz.

#tuateraz2020

Komentovaná prehliadka v Kunsthalle Bratislava, výstava Moc bezmocných

Aktuálne (15. 12. 2019) z komentovanej prehliadky výstavy Moc bezmocných s kurátorkou výstavy Lenkou Kukurovou a zakladatelkou platformy Stojime pri kultúre Nina Vidovencová v Kunsthalle Bratislava
#spolocne #stojimeprikulture

viac info: https://kunsthallebratislava.sk/event/umenie-v-politickom-kontexte?fbclid=IwAR2zCplIJh8yZU8mNtolESpk6tAtLA6gcY0Egevg2quS7drRc-Ne5ktcluU

Kultúrna udalosť roka: Stojíme pri kultúre

logo Stojíme pri kultúre, autor Marek Mati

Ďakujeme a úprimne nás výsledok ankety kultúrnej udalosti roka milo prekvapil.

Ďakujeme každej a každému kto sa podielal a podiela na vzniku a fungovaní Stojíme pri kultúre. Veľmi si vážime ako sa kultúrna obec zmobilizovala a spojila. Bez vás všetkých by to celé nebolo

 #spolocne #stojimeprikulture

Študentská iniciatíva Stojíme pri kultúre počas roka kritizovala sporné rozhodnutia ministerky Laššákovej a dokázala pritom prepojiť rozličné oblasti kultúrnej scény naprieč Slovenskom.

Nepáčilo sa im, ako ministerka kultúry rozhodovala o financiách pre verejné inštitúcie či neziskovky, a neostali ticho.

Najprv to bola iba skupina študentov a študentiek Vysokej školy výtvarných umení, ktorých na jar tohto roka znepokojila nejasná budúcnosť Kunsthalle (KHB) a spackaný projekt kreatívnych centier z eurofondov.

Po škrtoch ministerky Ľubice Laššákovej (Smer) vo financiách pre kultúrne akcie LGBTI komunity a rozpočte pre KHB a Slovenskú národnú galériu sa z nej však stala iniciatíva prekračujúca hranice výtvarného umenia či Bratislavy.

Viac ako 120 verejných kultúrnych inštitúcií, ale aj nezriaďovaných organizácií, kultúrnych centier, nezávislých divadiel, galérií, múzeí, festivalov či iných kultúrnych prevádzok z celého Slovenska sa spojilo pod ich značkou Stojíme pri kultúre.

viac info:https://dennikn.sk/1683049/kulturna-udalost-roka-studenti-zakricali-stojime-pri-kulture/?ref=list&fbclid=IwAR1qwb9iQYPA6wGWI5_Zhvu6LmZ8HYIat4S0Oek1QJPswW0iZNADIyv3q_c

Pozývame na FSEV FEST

Pozývame!
Dnes (3. 12. 2019) o 17.00 študentky a študenti otvárajú univerzitný festival FSEV FEST, ktorého témou pre tento ročník je “Kto som a kam kráčam, spoločnosť?”. Veľmi si vážime, že sme dostali možnosť na tomto festivale prezentovať naše aktivity a vízie. V našom “stánku” na vás čakajú okrem iného aj odznačiky a vyhlásenie, ktoré si môžte vziať:)

Okrem nás, tam budú zaujímavé diskusie , prednášky a koncerty. Viac info nájdete v evente. Vidíme sa! 🙂

#spolocne #stojimeprikulture #fsevfest

Pozývame na PechaKucha Night Bratislava vol.45

Už zajtra (28. 11. 2019) Vás pozývame na PechaKucha night v Nová Cvernovka. Budeme rozprávať o našich aktivitách ale špeciálne o performatívnom, štafetovom odovzdávaní listu o stave v rezorte kultúry Petrovi Pellegrínimu a Výboru NR SR pre kultúru a médiá. Tešíme sa na Vás aj na ďalších zaujímavých prezentujúcich.
#spolocne #stojimeprikulture

viac info: https://www.facebook.com/events/2482765571942180/

Diskusia s Ilonou Németh a Rudom Sikorom v Umelke

Zľava: Ilona Németh, Rudo Sikora, Nina Vidovencová a Stanislav Krajči

Dnes (17. 11. 2019) sme sa pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie zúčastnili v rámci Koncertu pre všímavých diskusie s Ilonou Németh a Rudom Sikorom v Umelke. Ďakujeme za pozvanie.

Stretnutie s Ilonou Németh a Rudom Sikorom

Stretnutie zástupcov platformy Stojíme pri kultúre (Nina Vidovencová a Stanislav Krajči) s Ilonou Németh a Rudom Sikorom

Dnes (7. 11. 2019) sme sa stretli s Ilonou Németh a Rudolfom Sikorom.
17. novembra budeme spoločne diskutovať počas podujatia Koncert pre všímavých 17.11. / Umelka a Fuga.

“Miesta koncertov sú vybrané zámerne. V reakcii na pražské udalosti zo 17. novembra sa v nedeľu 19. novembra 1989 v bratislavskej Umelke zišlo približne päťsto umelcov, intelektuálov a osobností spoločenského života, toto stretnutie viedlo k založeniu VPN. Podnet na stretnutie dal Rudo Sikora, ktorý mal v novembri 89 v Umelke výstavu – v tomto roku tam vystavuje opäť a spolu s Ilonou Németh bude s lídrami hnutia Stojíme pri kultúre Nina Vidovencová a Krajči Stanislav debatovať o úlohe umenia v spoločnosti.”

#november89 #spolocne #stojimeprikulture

Koncert pre všímavých 17. novembra 2019.