Podporujeme KU.BA

STANOVISKO PLATFORMY KU.BA PRE BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Vyjadrujeme plnú podporu Stanovisku KU.BA k pozastaveniu poskytovania dotácií prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry. Veríme, že vedenie Bratislavského samosprávneho kraja bude otvorené dialógu a bude sa zaoberať vzniknutou situáciou. Celé znenie stanoviska si môžete prečítať tu:

Stanovisko

Mgr. Juraj DROBA, MBA, MA
predseda
Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
820 05 BRATISLAVA 25 

V Bratislave, 01. 05. 2020

Vážený pán predseda BSK, vážené zastupiteľstvo BSK,

s veľkým znepokojením sme si prečítali informáciu z oddelenia kultúry Úradu BSK o odložení zasadnutia zastupiteľstva BSK a s tým súvisiacu informáciu o pravdepodobnom pozastavení dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) na rok 2020.

Ako členky a členovia neformálnej platformy Kultúrna Bratislava, ktorá združuje desiatky rôznych subjektov pôsobiacich v oblasti štátom, krajom či mestom nezriaďovanej kultúry musíme upozorniť na to, že prípadné rozhodnutie neprideliť plánované dotácie z BRDS v programe Kultúra by výrazným spôsobom ešte prehĺbilo súčasnú veľmi zložitú situáciu, v ktorej sa táto významná časť bratislavskej kultúrnej scény ocitla.

Kultúra ako celok patrí k odvetviam, ktoré boli vládnymi opatreniami reagujúcimi na situáciu so šírením koronavírusu zasiahnuté ako prvé. Dňa 9.3.2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva zákaz konania hromadných podujatí, v dôsledku čoho museli svoju činnosť zastaviť prakticky všetky subjekty pôsobiace v oblasti živej kultúry bez ohľadu na svoju zriaďovateľskú pôsobnosť. Avšak kým v prípade zriaďovaných kultúrnych inštitúcií možno hovoriť o vážnych dôsledkoch takéhoto opatrenia najmä v podobe výpadku príjmov zo vstupného, v prípade organizácií nachádzajúcich sa mimo zriaďovateľskej pôsobnosti verejnej správy je takýto výpadok ďalším z viacerých vážnych ohrození, dôsledky ktorých môžu byť pre mnohých aktérov pôsobiacich na kultúrnej scéne likvidačné.

Kultúrne subjekty mimo zriaďovateľskej sféry verejnej správy totiž obvykle nedisponujú luxusom v podobe vlastných priestorov – ak nejaké využívajú, obvykle za ne musia platiť pravidelný nájom, nezriedka v komerčnej výške. Napriek tomu sú mnohé tieto priestory (kultúrne centrá, kluby, divadlá, kiná, galérie) už roky neodmysliteľnou súčasťou fyzickej kultúrnej infraštruktúry bratislavského kraja, ktorá slúži všetkým jej obyvateľom a návštevníkom. Kultúrne subjekty mimo zriaďovateľskej pôsobnosti verejnej správy často nemajú ani zamestnancov, pretože si ich nemôžu dovoliť. Veľkú časť tohto sektora tvoria rôzne typy SZČO (slobodné povolania a živnostníci), ktoré sa podieľajú na všetkých činnostiach – tak tvorivých, ako aj technických a obslužných. Vzhľadom na špecifické fungovanie tohto sektora iba malá časť z týchto ľudí dosiahla na štátnu pomoc určenú SZČO, navyše aj tá je svojou výškou skôr zanedbateľná. Mnohé kultúrne aktérky a aktéri však častokrát z vládnych opatrení vypadávajú úplne, práve vďaka charakteru svojej práce, nepravidelnosti tržieb, či súbehu práce ako SZČO s čiastočným zamestnaneckým pomerom, ktorý je v kultúrnom sektore bežným javom.

Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci BSK, dovoľte nám pripomenúť, že v stále platnej Stratégii rozvoja kultúry BSK na roky 2015-2020 je BRDS charakterizovaná ako hlavný nástroj kultúrnej politiky kraja. Táto formulácia je výsledkom poznania dôležitosti prínosu tzv. nezriaďovanej kultúry pre celkovú kultúrnu ponuku v kraji. Kultúrna činnosť realizovaná nezávislými subjektmi nie je voľnočasová aktivita, ale profesionálna činnosť, ktorú vykonávajú profesionálky a profesionáli vo všetkých aspektoch, ktoré sú pre jej fungovanie potrebné. Popri celkovo siedmich krajom zriaďovaných kultúrnych inštitúciách tu pôsobia desiatky subjektov, ktoré vznikli zdola, na princípe občianskej spoločnosti a zároveň vytvárajú podstatnú časť profesionálnej kultúrnej ponuky v rámci Bratislavy aj kraja.

Drvivá väčšina z týchto subjektov, vrátane tých, ktoré sa uchádzajú o podporu z BRDS, napriek prebiehajúcej koronakríze funguje v novom režime a snaží sa naň adaptovať aj svoje kultúrne aktivity tak, aby o ne verejnosť nezostala ukrátená – napr. ich realizáciou online formou alebo presunutím na neskoršie obdobie roka. Popritom však táto časť scény zvádza každodenný zápas o vlastné prežitie, či už vyjednávaním o odklade splátok nájmu za priestory s ich majiteľmi, alebo udržiavaním si spolupracovníkov napriek vlastnej ťaživej finančnej situácii.

Uvedomujeme si, že aktérky a aktéri pôsobiaci v kultúrnej sfére nie sú jedinými, ktorí trpia v dôsledku súčasnej krízy. Naopak, veľká časť nezávislej kultúrnej scény reálne solidarizuje s ďalšími znevýhodnenými a ohrozenými skupinami prostredníctvom priamej pomoci. Teraz sme to však my, kto sa potrebuje udržať nad hladinou.

Apelujeme preto na vás, aby ste prehodnotili zámer neposkytnúť dotácie z BRDS pre oblasť kultúry v roku 2020. Takéto rozhodnutie by pre mnohých mohlo znamenať vážne ohrozenie či prerušenie profesionálnej kultúrnej činnosti, a pre niektorých aj jej definitívny koniec. Kultúra nie je nadstavba ani voľnočasová aktivita, nenechajte o ňu prísť ani obyvateľky a obyvateľov nášho kraja.

Za platformu Kultúrna Bratislava:
Bohdan Smieška, Local Act
Ľubomír Burgr, A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru
Slávo Krekovič, A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru
Patrik Krebs, Divadlo bez domova
Peter Šulej, oz VLNA
Judit Angel, kurátorka, riaditeľka, tranzit.sk
Juraj Rattaj, výtvarnik v slobodnom povolani, doktorand na VŠVU, predseda oz Hotdock, ktoré spravuje HotDock project space
Uršuľa Kovalyk, spisovateľka
Petra Fornayová, Asociácia súčasného tanca
Martin Zaiček, oz Archimera
Tomáš Kubiš, sociálny pracovník, projektový manažér a člen Divadla bez domova
Lýdia Pribišová, Flash Art CS / o.z. PILOT
Eva Križková – Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet
Martin Brix, Čerstvé Ovocie, n.o. a Nadácia Milana Šimečku
Sandra Polovková, Post Bellum
Martina Ivičič, zakladateľka a kurátorka festivalu DOM, o.z. Pnutie LUXUS
Marianna Brinzová- nezávislá kurátorka a spolukurátorka festivalu DOM
Jakub Branický,
Miroslava Košická,
Robo Horňák, TICHO a spol. – Komorné kultúrne centrum
Doc. Martin Piaček, Verejný podstavec a VŠVU Bratislava
Martin Jančok, PLURAL Architekti, člen hodnotiacej komisie BRDS v roku 2017 Svetlana Waradzinová, dramaturgička a kultúrna manažérka, pedagogička VŠMU Anna Grusková, oz Reminiscencie
Daniel Vadas, T3 – kultúrny prostriedok
Tomás Hučko, šéfredaktor kritického mesačníka Kapitál
František Malík, Bratislavský knižný festival BRAK
Blaho Uhlár Divadlo Stoka
Andrej Jaroš, kurátor, Flatgallery
Ľudovít Nápoký, A4 – priestor súčasnej kultúry
Ľubica Hustá, Bratislava Design Week
Laco Oravec, aktivista
Matej Sotník, Film Expanded, Kapitál
Martin Kuštek, Rada mládeže Bratislavského kraja
Natália Okolicsányiová, výtvarníčka

Podporovateľky a podporovatelia výzvy:
Darina Kárová, Otvorené fórum Zachráňme kultúru + Medzinárodný festival Divadelná Nitra Silvia Hroncová, Otvorené fórum Zachráňme kultúru + Film Europe mediálna spoločnosť
Stanislav Krajčí, Nina Vidovencová, Iniciatíva Stojíme pri kultúre
Boris Ondreička, vizuálny umelec, kurátor, hudobník
Ľubo Bukový, Nezávislé zoskupenie 123H
Branislav Čavoj, správca Nadácie Cvernovka
Peter Liška, grafický dizajnér
Miroslava Kovářová, Asociácia Bratislava v pohybe Katarína Aulitisová, Divadlo PIKI, Pezinok Ľubomír Piktor, Divadlo PIKI, Pezinok
Lucia Holinová, Reserva o.z., šéfredaktorka časopisu TANEC                                                         

Link na stanovisko: https://stojimeprikulture.sk/wp-content/uploads/2020/05/Stanovisko-platformy-KU.BA_BRDS_BSK_4.5.2020.pdf

Podporujeme Divadlo STOKA

Vyjadrujeme plnú podporu otvorenému listu od Divadla STOKA pre ministerku kultúry Natáliu Milanovú, ktoré v súčasnosti zažíva vážne existenčné problémy. V tejto veci sa už obrátili na pána primátora hl. mesta SR Bratislava Matúša Valla, pána predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu a pani starostku Starého Mesta Zuzanu Aufrichtovú. Zatiaľ bez konštruktívneho riešenia.

Veríme, že vedenie ministerstva kultúry bude otvorené dialógu a bude sa zaoberať vzniknutou situáciou. Celé znenie otvoreného listu si môžete prečítať tu:

OTVORENÝ LIST PRE MINISTERKU KULTÚRY
NATÁLIU MILANOVÚ

S.T.O.K.A.
Občianske združenie
Košická 37, 821 08 Bratislava
stoka@stoka.sk

Vážená pani ministerka,

            obraciame sa na Vás s naliehavou prosbou o pomoc vo veci existencie Divadla Stoka. Divadlo aj napriek nedostatočným finančným prostriedkom a žiadnej výraznejšej podpory zo strany mesta a štátu funguje od roku 1991 a vybudovalo si stabilné miesto medzi nezávislými divadlami v Bratislave. V roku 2006 divadlo prišlo o svoje priestory na Pribinovej ulici a odvtedy pôsobí v provizórnych priestoroch v „starej“ Cvernovke na Košickej ulici v Bratislave, ktoré musí do 31. mája 2020 opustiť.

            Umelecký, technický aj manažérsky personál nezávislých divadiel nepracuje v divadlách v zamestnaneckom pomere aj hlavne kvôli tomu, že grantový systém v Slovenskej republike nie je na takej úrovni, aby umožňoval zabezpečenie základných režijných nákladov divadla, ale odvíja sa od počtu odohraných predstavení a príjmy zo vstupného predstavujú väčšinu rozpočtu divadla. Naše divadlo sa okrem týchto problémov, ktorým čelia aj iné kultúrne inštitúcie, dostalo do stavu, kedy sa súbor nebude mať kam po stabilizovaní situácie vrátiť a divadlo tak čelí možnosti úplného zániku.

            Nové priestory sa snažíme nájsť niekoľko mesiacov, ale finančné prostriedky divadla, aj s ohľadom na výpadok tržieb z predaja vstupeniek, nám neumožňujú prenajať si vhodné priestory. Rozumieme, že v momentálnej situácii je nutné čeliť zdravotným rizikám spojených s pandémiou COVID 19, dovoľujeme si Vás však požiadať o pomoc v situácii, v ktorej sa Divadlo Stoka ocitlo.

Obrátili sme sa rovnako aj na primátora hl. mesta SR Bratislavy, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a starostku mestskej časti Staré Mesto, ktorí však so žiadnym konštruktívnym riešením bohužiaľ zatiaľ neprišli. Divadlo Stoka by na svoje fungovanie potrebovalo priestory v centre alebo širšom centre Bratislavy s rozlohou aspoň 150 m2, výškou stropov aspoň 3,8 m, s toaletami, elektrinou a vodou. Ak by bol priestor pre Divadlo Stoka v prenájme, boli by sme radi, aby tak bolo učinené na dobu neurčitú.

Veríme, že sa nájde riešenie a Divadlo Stoka zostane miestom, kde budú môcť mladí umelci aj naďalej slobodne tvoriť.

S úctou,                                                                          
súbor Divadla Stoka

Link na otvorený list: https://stojimeprikulture.sk/wp-content/uploads/2020/04/list-ministerke-kultúry-SR_STOKA.pdf

Podporujeme PLAST

OTVORENÝ LIST PRE MINISTERKU KULTÚRY ĽUBICU LAŠŠÁKOVÚ OD PLATFORMY PRE SÚČASNÝ TANEC:

Vyjadrujeme plnú podporu otvorenému listu od platformy pre súčasný tanec - Plast, ktoré dlhodobo upozorňuje na nutnosť inštitucionálneho zastrešenia scény súčasného tanca na Slovensku. Veríme, že vedenie ministerstva bude otvorené dialógu a vysvetlí svoje kroky. Celé znenie otvoreného listu si môžete prečítať tu:

Otvorený list

Vážená pani ministerka kultúry Ľubica Laššáková,

v mene Platformy pre súčasný tanec, ktorá združuje viac ako štyridsať umelkýň, umelcov a desať občianskych združení, Vás týmto otvoreným listom žiadame o vysvetlenie krokov Vášho ministerstva kultúry Slovenskej republika (MK SR) vo veci “zmeny zriaďovacej listiny Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK),kde bol doplnený základný účel tejto príspevkovej organizácie a predmet činnosti o oblasť umeleckého spracovania a interpretá- cie súčasného tanečného umenia.

Od 1. januára 2020 vznikla organizačná zložka SĽUK – u Slovenské divadlo tanca pod umeleckým vedením Jána Ďurovčíka pre tvorbu a prezentáciu experimentálnych a multižánrových umeleckých programov”, ktoré zdôvodňujete ako podporu súčasného tanečného umenia.

Za normálnych okolností by bol pre profesionálnu tanečnú obec vznik nového tanečného súboru pod správou MK SR mimoriadne významnou udalosťou. Avšak dlho verejne utajovaný spôsob vytvorenia zložky SĽUK, ktorá zastrešila umelecké aktivity Jána Ďurovčíka a jeho súboru Slovenské divadla tanca, považujeme za neprijateľné.

Ako komunita umelkýň a umelcov pôsobiacich na scéne súčasného tanca, ktorá tento rok oslávi tridsať rokov svojej profesionálnej existencie, ako svojbytnej umeleckej formy, nám nie je zrejmý Váš zámer. Žiadame Vás o zdôvodnenie, na základe akých odborných podkladov alebo koncepcie ste sa rozhodli uprednostniť potreby jedného umelca, ktorý sa realizuje hlavne na poli komerčne zameraných projektov, pred potrebami celej umeleckej komunity z oblasti súčasného tanca?

Od začiatku deväťdesiatych rokov prebehlo mnoho iniciatív tvorkýň a tvorcov nezávislej scény súčasného tanca smerujúcich k jej inštitucionálnemu zastrešeniu na rôznych úrovniach verejnej správy. Medzi ktoré patrí aj napríklad publikovanie štúdie Súčasný tanec na Slovensku – Mapovanie stavu, financovania a podmienok pre tvorbu za obdobie 2010 – 2016 (vydané 2017) a štúdia Nová štruktúra pre súčasný tanec (vydané 2018). V roku 2016 vzniklo naše profesijné združenie Platforma pre súčasný tanec, ktoré nepretržite zdôvodňuje odbornými štúdiami nevyhnutnosť systémovej podpory profesionálneho rozvoja tohto kultúrneho segmentu. Roky počúvame stále tú istú odpoveď: nie sú prostriedky!

Na pôsobenie súboru Jána Ďurovčíka Slovenského divadla tanca, teraz ako súčasti SĽUK-u, vyčlenil štát v krátkom čase dotáciu vo výške 640 tisíc eur (v roku 2019 na rozbeh činno- sti 200 tisíc eur a na rok 2020 je v rozpočte pridelených ďalších 440 tisíc eur). Umeleckú kvalitu tvorby Jána Ďurovčíka v produkcii Slovenského divadla tanca opakovane posúdili odborníci a odborníčky v grantových komisiách Fondu na podporu umenia tak, že dotácie na svoje projekty nedostal. Napriek tomu, že projekty iných nezávislých choreografov a choreografiek sú podporované na základe schvaľovacieho procesu FPU neporovnateľne nižšou sumou a tvorba a prezentácia týchto projektov sa deje často v neprimeraných podmienkach, mnoho z týchto tvorcov a tvorkýň reprezentuje Slovensko na renomovaných festivaloch doma aj v zahraničí, sú súčasťou medzinárodných koprodukcií a medzinárodných projektov podporovaných EÚ prostredníctvom programu Culture a viacerí z nich získali prestížne medzinárodné ocenenia.

S poľutovaním musíme konštatovať, že netransparentné konanie vedenia MK SR vo veci zmeny zriaďovacej listiny SĽUK vnímame v rozpore so štatútom MK SR, nakoľko nebol „zabezpečený odborný prístup k riešeniu problémov, využívajúc podnety a skúsenosti iných orgánov verejnej moci, územnej samosprávy, záujmovej samosprávy, mimovládnych organizácií a verejnosti. Využíva poznatky vedeckých inštitúcií a výskumných pracovísk, stavovských a profesijných organizácií, zapája ich najmä do prác na riešení otázok koncepčnej a legislatívnej povahy.“ (čl. 5 ods. 9 písm. c) a d); Zásady činnosti a riadenia ministerstva). Ako ministerka kultúry neuvádzate dostatočne do praxe zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorý v § 38 ods. 3 uvádza: „Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy využívajú poznatky verejných inštitúcií, vedeckých inštitúcií, výskumných pracovísk a stavovských a profesijných organizácií; zapájajú ich najmä do práce na riešení otázok koncepčnej povahy a legislatívnej povahy.“

Na základe uvedených skutočností Vás, vážená pani ministerka, žiadame o vysvetlenie Vašich krokov a postoja k vzniknutej situácií.

S pozdravom,
profesijné združenie Platforma pre súčasný tanec

Otvorený list podporila platforma Stojíme pri kultúre

Kontaktná osoba:
Marta Poláková, ArtD.
prezidentka občianskeho združenia Platforma pre súčasný tanec

Link na otvorený list: https://tu-teraz.sk/https://www.facebook.com/PlaST.dance/posts/2511636315819766

Tu a teraz

Slovensko Vás potrebuje, tu a teraz. Poďte 29.2. voliť.

Platforma Stojíme pri kultúre sa pridáva k ďalším iniciatívam Tu & teraz!

 
MANIFEST

Slovensko stojí pred kľúčovými voľbami. Uvedomujeme si, že len hlasy znejúce z námestí na skutočnú a hlbokú zmenu, akú Slovensko potrebuje, nestačia. Chceme spraviť všetko, čo je v našich silách a možnostiach, aby po voľbách mohla vzniknúť nová, dôveryhodná vláda. Preto sa spájame – iniciatívy, organizácie a firmy – pretože nám záleží na tom, ako nasledujúce voľby dopadnú.

Pred takmer dvomi rokmi otriasla Slovenskom vražda novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Rozklad štátu sme tušili, ale po vražde sa jeho miera ukázala v jasnom svetle. Šok a smútok spojili státisíce ľudí, aby z námestí po celom Slovensku a v zahraničí jasne odkázali, že stačilo, a žiadali ráznu zmenu.

S nádejou vnímame, že dochádza k pozitívnym zmenám. Vražda bola vyšetrená rýchlo a pozorne sledujeme súdny proces, vedúci k spravodlivému odsúdeniu všetkých páchateľov. Začala sa pomalá, ale dôležitá očista v súdnictve a na prokuratúre. Požiadavka novej, dôveryhodnej vlády získava s blížiacimi sa voľbami na dôležitosti.

V posledných mesiacoch sa však nálada v našej krajine zmenila. Vnímame nedôveru ľudí v štát, ku ktorej prispievajú aj zverejňované správy o prepojení členov vlády a štátnych inštitúcií na ľudí obžalovaných z vraždy Jána a Martiny. Vnímame radikalizáciu časti spoločnosti, ktorá sa utieka k stranám ponúkajúcim radikálne, ale nefunkčné riešenia. Mnohí ľudia sa cítia ohrození, žijú v obavách, pociťujú hnev. Je to dôsledok zanedbania základných štátnych povinností ľuďmi, ktorým sme dali dôveru vo voľbách, je to dôsledok zneužívania štátu pre osobný prospech.

Z pozície občianskych iniciatív, organizácii a firiem nemôžeme sľubovať politickú zmenu, môžeme však prispieť k zmene spoločenskej klímy a spôsobu, ako sa o problémoch Slovenska – a ich riešeniach – hovorí. Preto sa spájame s odborníkmi a aktivistami z oblastí, ktoré sa týkajú nás všetkých: školstvo, zdravotníctvo, veda, kultúra, životné prostredie, boj s korupciou, spravodlivosť, a ďalšie. Vážnosť týchto tém a problémov je taká, že si vo voľbách potrebujeme vyberať strany, ktoré neopakujú plané a populistické sľuby, ale ponúkajú poctivé riešenia a svoje rozhodnutia opierajú o názory odborníkov.

Chceme vytvoriť priestor na dialóg o témach, ktoré nás rozdeľujú a hľadať riešenia u takých strán, ktoré riešia rozdiely dialógom a s rešpektom, nie hrubosťou a vyvolávaním strachu a konfliktov. Tých, čo si uvedomujú, že problémom nie je demokracia, ale jej zneužívanie. Tých, ktorí budú Slovensko spravovať s ohľadom na potreby všetkých ľudí v celej krajine. Veríme, že sa to dá a že k tomu môžeme prispieť my všetci. Spoločne to zvládneme. 

Demokracia stojí na dialógu a spolupráci. Veríme, že väčšina ľudí v našej krajine sa chce postaviť proti násiliu, hrubosti, nenávisti, strachu a nedôvere láskou a ohľaduplnosťou.
Chceme žiť v tejto krajine pokojne.
Chceme slušné Slovensko.
 Tu a teraz.

#tuateraz2020

Podporujeme OTVORENÝ LIST od STROJ pre Košický samosprávny kraj

Stanovisko k prenájmu priestorov na Strojárenskej 3 v Košiciach
http://kcstroj.sk/otvoreny-list-ksk.html…
 
STROJ je občianske združenie a rozmanitá komunita kreatívcov – jednotlivcov a organizácií z rôznych odvetví, pôsobiacich v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach, ktorý slúži ako zázemie pre ich tvorivú a pracovnú činnosť. Koncentrácia a význam týchto aktivít vytvára z tohto sugestívneho miesta dôležité kreatívne centrum na mape regiónu. Medzi ich hlavné priority patrí: aktívne sa podieľať na rozvoji kreatívneho priemyslu na Slovensku, pokračovať v doterajších umeleckých, pracovných a vzdelávacích aktivitách, bližšie prepájať jednotlivcov a ich činnosti k užšej spolupráci a pomoci, koordinovať potreby a ciele združenia s aktivitami KSK a mestom Košice.

viac info:
kcstroj.sk/otvoreny-list-ksk.html?fbclid=IwAR1QtrgFc9UByoWECjZNyQlwWYDvD7aI8r7MvKWFhVk6k6wXiGEDpZldT14(otvára sa na novej karte)

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22288418/ateliery-v-kosickej-tabacke-dala-zupa-uradnikom.html

Podporujeme Výzvu na zachovanie pešej zóny pred SND

vizualizácia dotknutého miesta

V ostatných dňoch prebiehala diskusia k zámeru umiestniť električkovú trať na Pribinovu ulicu, priamo pred novú budovu Slovenského národného divadla. Viaceré osobnosti z oblasti architektúry, umenia, vedy a vzdelávania považovali za nevyhnutné zareagovať
na iniciatívu vedenia mesta Bratislava inštalovať do pešej zóny pred SND a priľahlého námestia Eurovea električkovú trať.

Nakoľko vnímame takýto krok za veľmi nešťastné riešenie, chceme dať najavo súčasnému vedeniu mesta, Matúš Vallo má rád Bratislavu, v zmysle otvorenej a konštruktívnej diskusie, že s takýmto rozhodnutím nesúhlasíme a veríme, že k zásahu daného rozmeru, do verejného priestoru takejto kvality, by mal byť zohľadnený názor širšej kultúrnej a umeleckej obce.

V ich mene Vám uverejňujeme znenie výzvy a vizualizácie dotknutého miesta.

#spolocne #stojimeprikulture #otvorenydialog #bratislava

viac info: https://www.facebook.com/notes/stoj%C3%ADme-pri-kult%C3%BAre/v%C3%BDzva-za-zachovanie-pe%C5%A1ej-z%C3%B3ny-pred-snd/446424079582102/

Inštalujeme naše dielo v Kunsthalle Bratislava

Dnes (18. 11. 2019) sme inštalovali v Kunsthalle Bratislava. Pozývame Vás na Vernisáž výstavy Moc bezmocných 21. 11. 2019 o 18:00! Výstavu na tému politické aspekty v českom a slovenskom umení po roku 1989 pripravila Lenka Kukurová.

“Politika v kultúre je výrazne prítomná, ale kultúra v politike absentuje.” – Stojíme pri kultúre

#KHB #spolocne #stojimeprikulture

viac info k výstave: https://kunsthallebratislava.sk/event/umenie-v-politickom-kontexte?fbclid=IwAR2zCplIJh8yZU8mNtolESpk6tAtLA6gcY0Egevg2quS7drRc-Ne5ktcluU