GDPR

Zásady ochrany osobných údajov a dôverných informácií pri prieskume

Prevádzkovateľom je občianske združenie  Stojíme pri kultúre (ďalej len “Združenie”), so sídlom Björnsonova 3039/5, 81105 Bratislava, IČO: 52494071, ktoré je zapísané v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-56847.

Prieskumom sa rozumie prieskum dopadu koronavírusu uskutočňovaný Združením prostredníctvom dotazníka zverejneného na webovom sídle: https://stojimeprikulture.sk/prieskum/

Združenie si vás dovoľuje informovať o spracúvaní osobných údajov, ktoré vykonáva pri prieskume, ako aj o nakladaní s inými vami v rámci prieskumu poskytnutými údajmi, ktoré môžu mať povahu dôverných informácií.

Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: stojimeprikulture@stojimeprikulture.sk. Na vaše žiadosti odpovieme bezodkladne, zvyčajne do 5 pracovných dní. Na vaše iné otázky zodpovieme tiež bezodkladne, najneskôr však do 8 dní.

Zodpovednú osobu sme neustanovili, pričom túto povinnosť zo zákona ani nemáme.

A. Spracúvanie osobných údajov na účely zbierania, spracovania, vyhodnotenia a zverejnenia dát z dotazníka prieskumu a na následnú komunikáciu s účastníkmi prieskumu o aktivitách Združenia v danej oblasti

1.Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Združenie spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa na účel komunikácie s účastníkmi prieskumu súvisiacej s prieskumom, predovšetkým o záveroch prieskumu, publikovaní dát prieskumu, mediálnych výstupoch a záveroch rokovaní s orgánmi verejnej moci.

Združenie spracúva aj ďalšie účastníkom prieskumu poskytnuté informácie, vrátane údajov hospodárskej povahy, ktoré môžu mať tak povahu osobného údaja, ako aj povahu dôvernej informácie. Hospodárske údaje a súvisiace údaje združenie spracúva na účely identifikácie, kvantifikácie a kvalifikácie rozsahu škôd spôsobených pandémiou nového koronavírusu, resp. na štatistické účely, s cieľom poskytnúť ich ako pseudonymizované a/alebo agregované príslušným orgánom verejnej moci, a pokiaľ budú mať výpovednú hodnotu aj médiám, avšak vždy iba tak, aby nebolo možné údaje priradiť ku konkrétnemu subjektu.

Združenie spracúva uvedené údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Pri používaní osobných údajov na účel informovania si Združenie bude počínať tak, aby bolo informovanie týchto osôb primerané, nezahlcujúce a v každom e-maily dotknutej osobe ponúkne možnosť zasielanie informácií zrušiť (OPT OUT). Zasielanie informačných e-mailov nebude trvať dlhšie ako po dobu dvoch rokov od posledného iniciatívneho úkonu dotknutej osoby voči Združeniu.

Ak by Združenie takto osobné údaje nespracúvala, nemohla by efektívne udržiavať spojenie s osobami, ktoré samy aktívne (vyplnením dotazníka) prejavili záujem, a preto je Združenie presvedčené, že informovanie o prieskume v primeranom množstve nebudú tieto osoby pociťovať ako obťažujúce alebo ako zásah do ich práv a oprávnených záujmov.

2. Subjekty spracovávajúce osobné údaje

Osobné údaje o dotknutých osobách budú spracúvať len členovia Združenia.

Údaje, ktoré majú povahu dôverných informácií, budú pseudonymizovať a agregovať len členovia Združenia.

Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj iným subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, daňovému úradu, a pod. ) ako aj iným príjemcom, a to za podmienok uvedených v Nariadení GDPR, resp. zákone č. 18/2018 Z. z.

Pseudonymizované a/alebo agregované údaje budú poskytnuté Ministerstvu kultúry SR a iným orgánom verejnej moci, ktoré o ne prejavia záujem, a to na splnenie účelu, na ktorý sú zbierané.

Agregované pseudonymizované údaje budú poskytnuté aj médiám na účely informovania o prieskume a škodách spôsobených v súvislosti s protipandemickými opatreniami.

3. Doba spracúvania osobných údajov

Združenie spracúva osobné údaje najdlhšie po dobu dvoch rokov alebo menej, ak dotknutá osoba požiada o zrušenie odberu informácií (OPT OUT) skôr. To sa nevzťahuje na zverejnené agregované údaje či anonymizované údaje, z ktorých nie je možné určiť dotknutú osobu.

4. Prenos do tretích krajín

Osobné údaje, ktoré Združenie spracúva, môžu byť v rámci ich spracúvania prenášané do tretej krajiny zaručujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov – Spojené štáty americké, a to spoločnostiam certifikovaným v režime Privacy Shield, na základe článku 45 ods. 3 GDPR a na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, odkaz na ktoré ďalej uvádzame:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN.

5. Vekové obmedzenie dotknutých osôb
Združenie spracúva jedine osobné údaje osôb, ktoré dovŕšili šestnásť rokov veku. Osoby mladšie ako šestnásť rokov nesmú Združeniu posielať nijaké údaje a Združenie nebude údaje takýchto osôb spracúvať. V prípade, ak sa Združenie dozvie, že sa do jej sféry kontroly dostali osobné údaje osoby mladšej ako šestnásť rokov, bez zbytočného odkladu takéto osobné údaje zmaže.

6. Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo, aby Združenie bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

7. Právo na výmaz

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u Združenia bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Združenie je povinné bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje iný právny základ na spracúvanie;
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva Slovenskej republiky;
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

8. Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na to, aby Združenie obmedzilo spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Združeniu overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) Združenie už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Združenia prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

9. Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytlo Združenie, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Združenie bránilo, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

10. Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov Združenia. Združenie nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

11. Automatizované spracúvanie a profilovanie

Združenie nevykonáva automatizované spracúvanie ani profilovanie osobných údajov.

12. Právo na prístup k údajom

Dotknutá osoba má právo získať od Združenia potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely spracúvania;
b) kategórie dotknutých osobných údajov;
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
d) predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie;
e) existencia práva požadovať od Združenia opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
h) existencia automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu;
i) ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu;
j) kópia osobných údajov, ktoré sa spracúvajú; za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Združenie účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

13.Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade, ak dotknutá osoba nadobudne podozrenie, že Združenie pri spracúvaní osobných údajov porušuje povinnosti v zmysle zákonnej úpravy, môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, ktorý môže tiež kontaktovať telefonicky na tel. čísle: 02 / 3231 3214, alebo e-mailom na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk.

B. Spracúvanie hospodárskych informácií na účely zbierania, spracovania, vyhodnotenia a zverejnenia dát z dotazníka prieskumu. 

14. Ochrana dôverných informácií

Na informácie poskytnuté účastníkom prieskumu, vrátane údajov hospodárskej povahy, ktoré majú povahu dôvernej informácie, osobitne ekonomické informácie o podnikateľoch či iných súťažiteľoch, sa primerane vzťahujú opatrenia časti A týchto zásad, ktoré sú zlučiteľné s ochranou dôverných informácií, s výnimkou bodu 13.

Združenie dodržiava ochranu dôverných informácií predovšetkým ich pseudonymizáciou a agregovaním, pokiaľ sa pseudonymizácia javí ako nedostatočná. 

15. Účel posyktnutých dôverných informácií a súhlas so zverejnením

Hospodárske údaje a súvisiace údaje podnikateľov či iných súťažiteľov, ktoré Združeniu poskytujú, Združenie spracúva na účely identifikácie, kvantifikácie a kvalifikácie rozsahu škôd spôsobených pandémiou nového koronavírusu, resp. na štatistické účely, s cieľom poskytnúť ich ako pseudonymizované a/alebo agregované príslušným orgánom verejnej moci, a pokiaľ budú mať výpovednú hodnotu aj médiám, avšak vždy iba tak, aby nebolo možné údaje priradiť ku konkrétnemu subjektu.

16. Oprávnenosť poskytnutia a vylúčenie zodpovednosti

Poskytnúť Združeniu dôvernú informáciu môže len osoba na to oprávnená súťažiteľom/podnikateľom, čo táto osoba potvrdzuje vyhlásením v dotazníku, ktorý je tiež súhlasom na ich spracovanie.

Za poskytnutie dôvernej informácie Združeniu účastníkom prieskumu, ktorý na to nebol oprávnený, nesie výlučne tento účastník.

V zmysle daného vyhlásenia (udeleného súhlasu) je Združenie oprávnené spracovať aj tieto informácie na účely uvedené v týchto zásadách.

Pokiaľ sa ukáže, že dôvernú informáciu poskytla Združeniu neoprávnená osoba, Združenie je pripravené takúto informáciu zmazať a pokiaľ už nebola agregovaná, ďalej ju nepoužívať.

V Bratislave 16.03.2020

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *