Podporujeme PLAST

OTVORENÝ LIST PRE MINISTERKU KULTÚRY ĽUBICU LAŠŠÁKOVÚ OD PLATFORMY PRE SÚČASNÝ TANEC:

Vyjadrujeme plnú podporu otvorenému listu od platformy pre súčasný tanec - Plast, ktoré dlhodobo upozorňuje na nutnosť inštitucionálneho zastrešenia scény súčasného tanca na Slovensku. Veríme, že vedenie ministerstva bude otvorené dialógu a vysvetlí svoje kroky. Celé znenie otvoreného listu si môžete prečítať tu:

Otvorený list

Vážená pani ministerka kultúry Ľubica Laššáková,

v mene Platformy pre súčasný tanec, ktorá združuje viac ako štyridsať umelkýň, umelcov a desať občianskych združení, Vás týmto otvoreným listom žiadame o vysvetlenie krokov Vášho ministerstva kultúry Slovenskej republika (MK SR) vo veci “zmeny zriaďovacej listiny Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK),kde bol doplnený základný účel tejto príspevkovej organizácie a predmet činnosti o oblasť umeleckého spracovania a interpretá- cie súčasného tanečného umenia.

Od 1. januára 2020 vznikla organizačná zložka SĽUK – u Slovenské divadlo tanca pod umeleckým vedením Jána Ďurovčíka pre tvorbu a prezentáciu experimentálnych a multižánrových umeleckých programov”, ktoré zdôvodňujete ako podporu súčasného tanečného umenia.

Za normálnych okolností by bol pre profesionálnu tanečnú obec vznik nového tanečného súboru pod správou MK SR mimoriadne významnou udalosťou. Avšak dlho verejne utajovaný spôsob vytvorenia zložky SĽUK, ktorá zastrešila umelecké aktivity Jána Ďurovčíka a jeho súboru Slovenské divadla tanca, považujeme za neprijateľné.

Ako komunita umelkýň a umelcov pôsobiacich na scéne súčasného tanca, ktorá tento rok oslávi tridsať rokov svojej profesionálnej existencie, ako svojbytnej umeleckej formy, nám nie je zrejmý Váš zámer. Žiadame Vás o zdôvodnenie, na základe akých odborných podkladov alebo koncepcie ste sa rozhodli uprednostniť potreby jedného umelca, ktorý sa realizuje hlavne na poli komerčne zameraných projektov, pred potrebami celej umeleckej komunity z oblasti súčasného tanca?

Od začiatku deväťdesiatych rokov prebehlo mnoho iniciatív tvorkýň a tvorcov nezávislej scény súčasného tanca smerujúcich k jej inštitucionálnemu zastrešeniu na rôznych úrovniach verejnej správy. Medzi ktoré patrí aj napríklad publikovanie štúdie Súčasný tanec na Slovensku – Mapovanie stavu, financovania a podmienok pre tvorbu za obdobie 2010 – 2016 (vydané 2017) a štúdia Nová štruktúra pre súčasný tanec (vydané 2018). V roku 2016 vzniklo naše profesijné združenie Platforma pre súčasný tanec, ktoré nepretržite zdôvodňuje odbornými štúdiami nevyhnutnosť systémovej podpory profesionálneho rozvoja tohto kultúrneho segmentu. Roky počúvame stále tú istú odpoveď: nie sú prostriedky!

Na pôsobenie súboru Jána Ďurovčíka Slovenského divadla tanca, teraz ako súčasti SĽUK-u, vyčlenil štát v krátkom čase dotáciu vo výške 640 tisíc eur (v roku 2019 na rozbeh činno- sti 200 tisíc eur a na rok 2020 je v rozpočte pridelených ďalších 440 tisíc eur). Umeleckú kvalitu tvorby Jána Ďurovčíka v produkcii Slovenského divadla tanca opakovane posúdili odborníci a odborníčky v grantových komisiách Fondu na podporu umenia tak, že dotácie na svoje projekty nedostal. Napriek tomu, že projekty iných nezávislých choreografov a choreografiek sú podporované na základe schvaľovacieho procesu FPU neporovnateľne nižšou sumou a tvorba a prezentácia týchto projektov sa deje často v neprimeraných podmienkach, mnoho z týchto tvorcov a tvorkýň reprezentuje Slovensko na renomovaných festivaloch doma aj v zahraničí, sú súčasťou medzinárodných koprodukcií a medzinárodných projektov podporovaných EÚ prostredníctvom programu Culture a viacerí z nich získali prestížne medzinárodné ocenenia.

S poľutovaním musíme konštatovať, že netransparentné konanie vedenia MK SR vo veci zmeny zriaďovacej listiny SĽUK vnímame v rozpore so štatútom MK SR, nakoľko nebol „zabezpečený odborný prístup k riešeniu problémov, využívajúc podnety a skúsenosti iných orgánov verejnej moci, územnej samosprávy, záujmovej samosprávy, mimovládnych organizácií a verejnosti. Využíva poznatky vedeckých inštitúcií a výskumných pracovísk, stavovských a profesijných organizácií, zapája ich najmä do prác na riešení otázok koncepčnej a legislatívnej povahy.“ (čl. 5 ods. 9 písm. c) a d); Zásady činnosti a riadenia ministerstva). Ako ministerka kultúry neuvádzate dostatočne do praxe zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorý v § 38 ods. 3 uvádza: „Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy využívajú poznatky verejných inštitúcií, vedeckých inštitúcií, výskumných pracovísk a stavovských a profesijných organizácií; zapájajú ich najmä do práce na riešení otázok koncepčnej povahy a legislatívnej povahy.“

Na základe uvedených skutočností Vás, vážená pani ministerka, žiadame o vysvetlenie Vašich krokov a postoja k vzniknutej situácií.

S pozdravom,
profesijné združenie Platforma pre súčasný tanec

Otvorený list podporila platforma Stojíme pri kultúre

Kontaktná osoba:
Marta Poláková, ArtD.
prezidentka občianskeho združenia Platforma pre súčasný tanec

Link na otvorený list: https://tu-teraz.sk/https://www.facebook.com/PlaST.dance/posts/2511636315819766

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *