Celoslovenský prieskum dopadu koronavírusu na kultúru

Vážené umelkyne, vážení umelci, zástupcovia a zástupkyne kultúrnych inštitúcií, organizácií a podnikov kreatívneho priemyslu,

rozhodnutím hlavného hygienika vstúpil 10. marca 2020 do platnosti celoslovenský zákaz organizovania kultúrnych podujatí, ktorý sa 13. marca 2020 rozšíril o zatvorenie všetkých prevádzok voľnočasových aktivít, a to až do odvolania.

Protipandemické opatrenia, tak v plnej sile zasiahli kultúrne inštitúcie a zariadenia kreatívneho priemyslu pred všetkými ostatnými odvetviami hospodárstva Slovenska.

Samostatne zárobkovo činné umelkyne a umelci, ako aj kiná, galérie, divadlá, kultúrne centrá a iné na návštevníkov a návštevníčky orientované zariadenia kultúrneho a kreatívneho priemyslu sú pritom najzraniteľnejšou skupinou, pokiaľ ide o ekonomické dôsledky protipandemických opatrení.

Niektorých a niektoré z nich môže už dvojtýždňový zákaz zatlačiť 
do ekonomicky neriešiteľnej situácie. Je preto potrebné im poskytnúť predovšetkým nádej, že ich situácia nám nie je ľahostajná a zo súčasnej situácie existuje východisko.

Viacero krajín Európskej únie sa už v tejto fáze boja s pandémiou zaoberá aj opatreniami “na čas po tom”, ktoré majú zmierniť ekonomické dopady protipandemických opatrení a kompenzovať dôsledky štátom prijatých preventívnych opatrení.

Platforma Stojíme pri kultúre podporuje všetky štátom prijaté opatrenia, ktoré smerujú k zmierneniu šírenia pandémie. Sú v záujme nás všetkých.

Rezort kultúry bol zasiahnutý mimoriadnou situáciou medzi prvými odvetviami hospodárstva. Chceme veriť, že nebude tiež aj posledným, ktorého sa uvoľňovanie a zmierňovanie opatrení dotkne.

Hospodárske škody sa pritom v rezorte kultúry začali kumulovať už aj pred 10. marcom a ich generovanie neskončí ihneď po odvolaní zákazov. Nábeh kín, divadiel, kultúrnych centier a ďalších inštitúcií bude totiž zložitejší ako ich zatvorenie.
Je preto pre nás zásadné, aby sa vláda (to sa týka aj tej odchádzajúcej) paralelne začala zaoberať aj situáciou v jednotlivých sektoroch hospodárstva a začala navrhovať účinné a rýchle opatrenia “na čas po tom”, ktoré by uľahčili návrat k bežnému životu vo všetkých sektoroch hospodárstva na Slovensku.

Z tohto dôvodu sme sa  rozhodli vytvoriť na našej platforme priestor pre sústredený zber dát,  aby sme identifikovali aspoň v náznakoch rozsah a druhy škôd (či vynútených nákladov), ktorým jednotlivé subjekty kreatívneho priemyslu musia v súvislosti s mimoriadnou situáciou čeliť.

Uvedomujeme si, že mimoriadna situácia trvá, preto škody sú len aproximatívne a môžu rásť. Prosíme Vás preto, pokiaľ sa rozhodnete škodu aj vyčísliť, aby ste uvádzali len čísla, ktoré viete podložiť (odôvodniť) už v čase, keď formulár vypĺňate, a to za obdobie až
do 10. apríla 2020 (keďže zohľadňujeme, že nábeh verejnosti bude postupný, a nie skokový). 

Sme si vedomí a vedomé, že svoje prieskumy a mapovanie vykonávajú aj ďalšie organizácie, avšak dôvovodom nášho prieskumu je to, aby sme podchytili aj tie subjekty, ktoré nie sú zastrešené profesionálnymi organizáciami, a aby sme zmapovali situáciu v rôznych oblastiach kultúry.

Evidujeme zároveň skutočnosť, že „Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci s Nadáciou mesta Bratislavy“ pripravilo dotazník, ktorým mapuje situáciu prioritne v meste Bratislava a od 20.3. zbiera údaje od jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, s výnimkou zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, kraja a mesta. (Údaje mesto zbiera do piatku 27. marca 2020 do 12:00 h.)

S vedením mesta Bratislava naše aktivity vzájomne komunikujeme a zdieľame.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť na
e-mailovej adrese: stojimeprikulture@gmail.com

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mail použijeme výlučne na komunikáciu s Vami a bez Vášho vedomia ich neposkytneme tretím osobám. Ostatné Vami poskytnuté údaje budeme anonymizovať a chceme ich poskytnúť orgánom verejnej moci, ktoré budú riešiť ekonomické dôsledky mimoriadnej situácie.  Anonymizácia sa netýka údajov poskytnutých za právnické osoby alebo ich zložky, je preto potrebné, aby ste jasne vymedzili, či ďalšie údaje poskytujete za seba alebo za právnickú osobu či jej zložku. Agregované údaje, prípadne vybrané anonymizované údaje alebo ich skupiny, chceme poskytnúť tiež médiám, ak to bude zmysluplné.

Viac informácií v Zásadách ochrany osobných údajov a dôverných informácií pri prieskume.

Otázkou B.3 sledujeme aj možnosť výpadku príjmov v umeleckých fondoch a v Audiovizuálnom fonde, ktorých príjmy sú podstatne závislé od príspevkov od umelcov a podnikov kreatívneho priemyslu.

A. Základné údaje o Vás
B. Údaje chcete poskytnúť za seba alebo za organizáciu?
C. Oblasť pôsobenia a charakter činnosti
D. Špecifikácia vzniknutej škody
Prosím, uveďte približné škody, ktoré viete vyčísliť (alebo predikovať) a podložene zdôvodniť za obdobie do 10. apríla 2020:
E. Návrhy na kompenzujúce a situáciu zmierňujúce opatrenia
F. Ďalší komentár